Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Array.filter()

Опис

Метод filter() надає можливість відфільтрувати деякі елементи з масиву, залишаючи тільки ті, які відповідають певним критеріям. Ця потужна функція дозволяє нам вказати умову, і автоматично створює новий масив, який відображає елементи, що відповідають цій умові.

Метод filter() пропонує ітеративний підхід. Його суть полягає в використанні callback-функції, яка повинна повертати значення true або false для кожного елемента масиву. Ті елементи, які "пройшли" умову (повернули true), зберігаються в результуючому масиві.

Приклад використання:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
const evenNumbers = numbers.filter(num => num % 2 === 0);

console.log(evenNumbers); // Виведе: [2, 4, 6]

У даному прикладі створюється масив numbers, який містить цілі числа від 1 до 6. Потім за допомогою методу filter() з цього масиву вибираються лише парні числа. Результат фільтрації зберігається в новому масиві evenNumbers.

Цікаво, що filter() є методом, який повертає копію. Отже, він не змінює початковий масив, а замість цього формує новий масив. Проте, функція, передана як callbackFn, може модифікувати масив. Зверніть увагу:

 • callbackFn не опрацьовує ті елементи, які були додані після запуску методу filter().
 • Внесені зміни в опрацьовані індекси не викликають повторного запуску callbackFn.
 • Якщо елемент, що ще не був опрацьований, модифікується через callbackFn, значення, передане до callbackFn, буде відповідати стану на момент опрацювання цього елемента. Видалені елементи не будуть опрацьовані.
Нотатка:

Пам'ятайте, що метод filter() не змінює вихідний масив, а створює новий масив з відфільтрованими елементами. Якщо вам потрібно змінити вихідний масив, скористайтесь методом forEach() або іншими методами маніпуляції з масивами.

Нотатка:

Метод filter() очікує, що значення this має властивість length і властивості з цілими числовими ключами.

Нотатка:

Метод callbackFn звертається лише до індексів масиву, що мають визначені значення, при цьому не враховуючи порожні слоти у розріджених масивах.

Синтаксис

filter(callbackFn)
filter(callbackFn, thisArg)

Параметри

*callbackFn

Функція, яка виконується для кожного елемента масиву. Вона повинна повертати значення істиності (true), щоб зберегти елемент у результуючому масиві, а в протилежному випадку - значення хибності (false).

Функція callbackFn викликається з наступними аргументами:

 • element: поточний елемент, який обробляється у масиві;

 • index: індекс поточного елемента, який обробляється у масиві;

 • array: масив, на якому було викликано метод find().

thisArg

Значення, яке використовується як this під час виконання callbackFn.

Return

array

Повертає поверхневу копію частини вихідного масиву, який включає лише ті елементи, що успішно пройшли перевірку за допомогою визначеної функції. Якщо жоден з елементів не вдається перевірити, то на вихід отримуємо пустий масив.

Переглядачі

Переглядач

1

1.5

3

9.5

12

Переглядач

37

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Приклад демонструє використання методу filter() для вибору слів з довжиною більше 6 символів.

// Зміна кожного слова
let words = ["spray", "limit", "exuberant", "destruction", "elite", "present"];

const modifiedWords = words.filter((word, index, arr) => {
 arr[index + 1] += " extra";
 return word.length < 6;
});

console.log(modifiedWords);
// Зверніть увагу, що є три слова довжиною менше 6, але оскільки вони були змінені, повертається лише одне
// ["spray"]

// Додавання нових слів
words = ["spray", "limit", "exuberant", "destruction", "elite", "present"];
const appendedWords = words.filter((word, index, arr) => {
 arr.push("new");
 return word.length < 6;
});

console.log(appendedWords);
// Виконується умова лише для трьох слів, навіть якщо сам масив `words` тепер містить набагато більше слів довжиною менше 6
// ["spray", "limit", "elite"]

// Видалення слів
words = ["spray", "limit", "exuberant", "destruction", "elite", "present"];
const deleteWords = words.filter((word, index, arr) => {
 arr.pop();
 return word.length < 6;
});

console.log(deleteWords);
// Зверніть увагу, що 'elite' навіть не було отримано, оскільки воно було видалено з масиву 'words' до того, як filter міг досягти його
// ["spray", "limit"]

Приклад використовує метод filter(), щоб створити відфільтрований масив, з якого видалені всі елементи зі значеннями меншими за 10.

function isBigEnough(value) {
 return value >= 10;
}

const filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);
// filtered містить [12, 130, 44]

Приклад повертає всі прості числа у масиві.

const array = [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13];

function isPrime(num) {
 for (let i = 2; num > i; i++) {
  if (num % i === 0) {
   return false;
  }
 }
 return num > 1;
}

console.log(array.filter(isPrime)); // [2, 3, 5, 7, 11, 13]

Приклад використовує функцію filter(), щоб створити фільтрований JSON з усіх елементів з ненульовим числовим ідентифікатором.

const arr = [
 { id: 15 },        // елемент з id: 15
 { id: -1 },        // елемент з id: -1
 { id: 0 },        // елемент з id: 0
 { id: 3 },        // елемент з id: 3
 { id: 12.2 },       // елемент з id: 12.2
 {},            // порожній об'єкт
 { id: null },       // елемент з id: null
 { id: NaN },       // елемент з id: NaN
 { id: "undefined" },   // елемент з id: "undefined"
];

let invalidEntries = 0;   // лічильник неприпустимих записів

function filterByID(item) {
 if (Number.isFinite(item.id) && item.id !== 0) {
  return true;
 }
 invalidEntries++;
 return false;
}

const arrByID = arr.filter(filterByID);

console.log("Фільтрований Масив\n", arrByID);
// Фільтрований Масив
// [{ id: 15 }, { id: -1 }, { id: 3 }, { id: 12.2 }]

console.log("Кількість неприпустимих записів =", invalidEntries);
// Кількість неприпустимих записів = 5

Приклад використовує функцію filter() для фільтрації вмісту масиву на основі критеріїв пошуку.

const fruits = ["apple", "banana", "grapes", "mango", "orange"];

/**
 * Фільтрувати елементи масиву на основі критеріїв пошуку (query)
 */
function filterItems(arr, query) {
 return arr.filter((el) => el.toLowerCase().includes(query.toLowerCase()));
}

console.log(filterItems(fruits, "ap")); // ['apple', 'grapes']
console.log(filterItems(fruits, "an")); // ['banana', 'mango', 'orange']

У цьому прикладі ми використовуємо функцію filter() для розріджених масивів. У першому випадку ми фільтруємо масив і шукаємо елементи, які дорівнюють undefined. Результатом буде масив, що містить лише undefined.

У другому випадку ми фільтруємо масив і виключаємо елементи, які дорівнюють 2. Результатом буде масив, що містить значення 1 та undefined.

console.log([1, , undefined].filter((x) => x === undefined)); // [undefined]
console.log([1, , undefined].filter((x) => x !== 2)); // [1, undefined]

У цьому прикладі ми використовуємо метод filter() на об'єкті, що не є масивом. Об'єкт arrayLike має властивість length, що вказує на його довжину, та декілька властивостей з ключами-індексами. Метод filter() використовується шляхом виклику Array.prototype.filter.call(), де перший аргумент - сам об'єкт arrayLike, а другий аргумент - функція-умова, яка перевіряє, чи значення менше або дорівнює "b". Результатом буде новий масив, що містить значення "a" та "b", оскільки вони задовольняють умову фільтрації.

const arrayLike = {
 length: 3,
 0: "a",
 1: "b",
 2: "c",
 3: "a", // ігнорується методом filter(), оскільки length дорівнює 3
};
console.log(Array.prototype.filter.call(arrayLike, (x) => x <= "b"));
// [ 'a', 'b' ]

Приклад демонструє поведінку методу filter() підчас модифікації масиву.

// Зміна кожного слова
let words = ["spray", "limit", "exuberant", "destruction", "elite", "present"];

const modifiedWords = words.filter((word, index, arr) => {
 arr[index + 1] += " extra";
 return word.length < 6;
});

console.log(modifiedWords);
// Зверніть увагу, що є три слова довжиною менше 6, але оскільки вони були змінені, повертається лише одне
// ["spray"]

// Додавання нових слів
words = ["spray", "limit", "exuberant", "destruction", "elite", "present"];
const appendedWords = words.filter((word, index, arr) => {
 arr.push("new");
 return word.length < 6;
});

console.log(appendedWords);
// Виконується умова лише для трьох слів, навіть якщо сам масив `words` тепер містить набагато більше слів довжиною менше 6
// ["spray", "limit", "elite"]

// Видалення слів
words = ["spray", "limit", "exuberant", "destruction", "elite", "present"];
const deleteWords = words.filter((word, index, arr) => {
 arr.pop();
 return word.length < 6;
});

console.log(deleteWords);
// Зверніть увагу, що 'elite' навіть не було отримано, оскільки воно було видалено з масиву 'words' до того, як filter міг досягти його
// ["spray", "limit"]