Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS об'єкт Math

Основи роботи з об'єктом

Об'єкт Math — це вбудований об'єкт у JavaScript, що надає фундаментальні математичні константи та функції. Він не є конструктором, тому ви не можете створювати екземпляри Math. Всі його властивості та методи доступні статично.

Однією з базових властивостей об'єкта Math є число Пі (\pi). Ви можете отримати його за допомогою Math.PI. Наприклад, якщо ви хочете знайти довжину кола з радіусом 10, ви можете зробити так:

let radius = 10;
let circumference = 2 * Math.PI * radius;
console.log(circumference); 

Ще однією корисною функцією є Math.round(), яка дозволяє округлити число до найближчого цілого. Якщо у вас є число 4.7 і ви хочете округлити його, просто використовуйте:

let number = 4.7;
let rounded = Math.round(number);
console.log(rounded);  // Виведе: 5

Розширені можливості об'єкта

Крім базових операцій, Math пропонує ряд функцій для більш складних математичних задач. Наприклад, функції Math.sin() і Math.cos() використовуються для розрахунку синуса та косинуса кута відповідно (значення кута повинно бути в радіанах).

Якщо вам потрібно знайти корінь квадратний з числа, ви можете використовувати Math.sqrt(). Наприклад, для знаходження кореня квадратного з 16:

let number = 16;
let squareRoot = Math.sqrt(number);
console.log(squareRoot);  // Виведе: 4

Іноді може знадобитися отримання випадкового числа. Для цього існує Math.random(), яка повертає випадкове число між 0 (включно) та 1 (не включаючи). Щоб отримати випадкове число між 1 та 10, можна використати наступний код:

let randomNum = Math.floor(`Math.random`() * 10) + 1;
console.log(randomNum);  // Виведе випадкове число від 1 до 10

Зверніть увагу, що в цьому прикладі ми також використали Math.floor для округлення випадкового числа вниз, щоб воно було цілим.

Порада:

Працюючи з об'єктом Math, завжди варто пам'ятати, що він надає лише загальні математичні функції, і для специфічних задач можливо доведеться шукати додаткові бібліотеки або розробляти власні рішення.

Порада:

Якщо ви плануєте створювати анімації, наприклад, коливання або обертання об'єктів, тригонометричні функції, такі як Math.sin() та Math.cos(), можуть бути дуже корисними. З ними можна створювати плавні рухи або анімації по колу.

Нотатка:

Якщо потрібно заокруглити число до цілого значення, використовуйте Math.round(). Але пам'ятайте, що цей метод заокруглює до найближчого цілого. Для завжди відсічення дробової частини використовуйте Math.floor(), а для округлення завжди вгору — Math.ceil().

Синтаксис

Синтаксис ще не додано

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

3

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Об'єкт Math містить ряд тригонометричних функцій, які можуть бути корисними для розрахунків, пов'язаних із геометрією або анімацією.

let angleInRadians = $Math.PI$ / 4;  // 45 градусів
let sinValue = $Math.sin$(angleInRadians);  // результат близький до 0.707

Замість порівняння декількох чисел вручну, ви можете використовувати Math.max() та Math.min() для знаходження найбільшого або найменшого значення відповідно.

let maxNum = $Math.max$(1, 5, 9, 3, 7);
console.log(maxNum);  // Виведе: 9

Щоб піднести число до степеня або знайти корінь, можна використовувати Math.pow() та Math.sqrt().

let squared = $Math.pow$(4, 2);  // 16
let rooted = $Math.sqrt$(81);    // 9

Методи

asinh()
Обчислює гіперболічний арксинус числа.
abs()
Повертає абсолютне значення числа.
acos()
Повертає арккосинус числа у радіанах.
asin()
Повертає арксинус числа у радіанах.
acosh()
Повертає гіперболічний арккосинус числа.
atan()
Обчислює арктангенс (тангенсний кут) заданого числа.
atanh()
Повертає обернений гіперболічний арктангенс числа.
atan2()
Визначає полярний кут (в радіанах) між позитивною половиною осі X та точкою, заданою координатами.
cbrt()
Повертає кубічний корінь з дійсного числа.
cosh()
Повертає гіперболічний косинус числа.
ceil()
Заокруглює число до найближчого більшого цілого.
clz32()
Рахує кількість початкових нульових бітів в 32-бітному цілому представленні числа.
cos()
Повертає косинус числа (поданого в радіанах).
exp()
Підносить основу натурального логарифма до вказаного степеня.
floor()
Заокруглює число до найближчого меншого цілого.
expm1()
Повертає результат віднімання одиниці від експоненції заданого числа.
fround()
Перетворює число у його найближче представлення у форматі одиничної точності з рухомою комою.
log10()
Повертає десятковий логарифм числа.
log()
Повертає натуральний логарифм (за основою e) числа.
log1p()
Повертає натуральний логарифм (по основі e) числа, збільшеного на одиницю.
log2()
Повертає логарифм числа по основі 2.
max()
Повертає найбільше значення серед переданих аргументів.
min()
Повертає найменше значення серед переданих аргументів.
pow()
Підносить число до вказаного степеня та повертає результат.
random()
Генерує випадкове число від 0 (включно) до 1 (виключно).
round()
Заокруглює число до найближчого цілого.
sign()
Визначає знак числа, повертаючи -1, 0 або 1 для від'ємних, нульових або додатних значень відповідно.
sin()
Повертає синус числа (значення в діапазоні від -1 до 1).
sinh()
Вираховує гіперболічний синус числа.
tan()
Повертає тангенс числа.
tanh()
Повертає гіперболічний тангенс числа.
trunc()
Відсікає дробову частину числа, залишаючи лише цілу.
sqrt()
Повертає корінь квадратний з заданого числа.

Властивості

LN2
Представляє природний логарифм числа 2.
LN10
Представляє природний логарифм числа 10.
LOG2E
Представляє логарифм числа e за основою 2.
LOG10E
Вказує обернене значення логарифму числа 10 за основою e.
PI
Представляє відношення довжини кола до його діаметра, що є приблизно рівне 3.14159.
E
Представляє основу натурального логарифма, приблизно дорівнює 2.718.
SQRT2
Представляє квадратний корінь з числа 2.
SQRT1_2
Представляє квадратний корінь з числа 1/2.